کابل ساتا

( 92 )

3,000 تومان بدون مالیات.

30 سانتی متر